Материалите публикувани в сайта не съдържат класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ.
История на АУВ

ИНТЕРНЕТ В МО И БА

Осигуряването на достъп до световната информационна система чрез изграждане на Интернет среда на МО и БА е приоритет в областта на отбраната и националната сигурност.

Целта на системата е да се осигури  достъп до световната информационна система, чрез изграждане на Интернет среда на МО и БА, като се създават условия за изграждане на съвременна инфраструктура.

Интернет информационната среда предоставя възможност за ползване на стандартните Интернет услуги (WWW, FTP, E-mail, News и други) от обособени работни места на оторизирани потребители, като защитава LAN/WAN мрежата на БА от несанкциониран достъп от страна на външни потребители.

Интернет информационна среда в МО и БА, съхранява и обработва явна (некласифицирана) информация за основните дейности в БА, в това число и свързаните с международната дейност на БА. Между нея и ведомствената информационна подсистема на МО (която е съвкупност от функционални комплекси и задачи, работещи в интранет среда и обработващи служебна класифицирана информация) няма физическа връзка.