Материалите публикувани в сайта не съдържат класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ.
История на АУВ

АУВ ОТ ПРОМЕНИТЕ ДО НАШИ ДНИ (1990-2018г.)

В началото на периода вследствие на настъпилите дълбоки промени в обществения, политическия и икономическия живот на нашата страна, настъпват съществени промени и във военната област, респективно и в стратегията за автоматизация на управлението на войските.

От септември 1992 г. до септември 1997 г. ръководството по АУВ в БА се осъществява от самостоятелен отдел “Автоматизация на управлението” в ГЩ на БА. Отдела се състои от три направления – „Планиране разработването на АСУ“, „Разработване на АСУ“ и „Техническо осигуряване на АСУ“, като за началник е назначен полк. инж. ст.н.с. 2-ра ст. Илия Илиев. На пряко подчинение на началника на отдел “Автоматизация на управле­нието” в ГЩ са:

Ø     Военен научноизследователски институт (ВНИИ) на ГЩ;

Ø     Главен военно изчислителен център (ГлВИЦ);

Ø     База за внедряване и ремонт на технически средства;

Ø     Новосформирано поделение за защита на информацията.

На методическо подчинение на началника на отдел „Автоматизация на управлението" в ГЩ са:

Ø     отдели „Автоматизация на управлението“ в щаба на Сухопътните войски, щаба на Военновъздушните сили (ВВС) и щаба на Военноморските сили (ВМС);

Ø     отдел „Свръзки и автоматизация“ в Тила на БА;

Ø     катедра „Управление на войските" във Военна академия „Г.С.Раковски“;

Ø     катедри по кибернетика и ИЦ във Висшите военни учебни заведения във Велико Търново, Шумен, Долна Митрополия и Варна; цикли по информатика и ИЦ в ШЗО - Плевен и ШПЗО – Враца.

В щабовете на Видовете въоръжени сили и обединенията на СВ са из­градени изчислителни центрове, в щабовете на съединенията на Видовете въ­оръжени сили - изчислителни пунктове, а в щабовете на части - пунктове за първична обработка на информацията.

В така изградената система на автоматизацията се тру­дят около 2000 специалисти - офицери и военни служители.

Възстановен е Ведомственият съвет по автоматизация на управлението, под председателството на първия заместник-на­чалник на ГЩ на БА. Членове на съвета са заместниците на Началника на ГЩ, началниците на управления и самостоятелни отдели в ГЩ и началник-щабовете на видовете въоръжени сили. Съветът разглежда въпроси свързани с концепцията за развитие на автоматизацията, разработването на проекта на АСУ на БА, разра­ботването и внедряването на нови информационни технологии и пр. Решенията на Съвета се докладват на Началника на ГЩ и на Министъра на отбраната с цел изработване на цялостна политика за развитие на автомати­зацията на управлението на БА.

Започва да функционира и Специали­зираният научен съвет по автоматизация. Много от офицерите и военните слу­жители защитават дисертации. Броят на хабилитираните научни сътрудници достига 15 души, а на кандидатите на науки - няколко десетки.

В началото на периода 1992-1997г. органите за управление в БА са комплектовани с ЕИМ от трите класа – големи, средни и микро ЕИМ (микрокомпютри, персонални компютри). Масово са разпространени локалните изчислителни мрежи (ЛИМ) от микрокомпютри. Използват се различни версии на мрежата РИСС (10 NET) с контролери тип „КРИС“ и „КОМПАС“.

Започва навлизането на нови  персонални компютри във всички звена на БА. Първата значима доставка на микрокомпютри се извършва в края на 1992г. В периода 1995 – 1997г. постъпват нови компютри от класа на х486 и PentiumБлагодарение на новата изчислителна техника се постига и висока ефективност на системата за компютърно подпомагане на ученията и се създават условия за нова топология на ЛИМ. Навлизат нови операционни системи, увеличава се броят на подсистемите и комплексите за управление на армията.

Първи опит (след 1986 г.) за интеграция на внедрените и разработваните  системи се направи с проекта на Автоматизираната информационна система на ръководния състав на БА. АИС на РС на БА е предназначена чрез използването на съвременна информационна и комуникационна инфраструктура, TCP/IP технология и надеждна архитектура за  сигурност да събира / създава, съхранява, обменя, защитава и поддържа в актуално състояние единен информационен ресурс /информационна база/ за нуждите на ръководния състав на БА.

Основната цел на АИС е своевременното и непрекъснато информационно осигуряване на ръководния състав на БА с актуални данни и информация, необходими за управлението на мирновременните дейности на БА, прехода от мирно на военно положение и в хода на операциите.

Началото на изграждане на АИС е поставено на 28.12.1995 г. като офис система в Министерството на отбраната. Към края на  м. юни 1996 г. е доставена  компютърна техника (паралелна машина SP2, 17 бр. сървери и 230 бр. работни станции, мрежово и комуникационно оборудване за изграждане на АТМ мрежи) и програмно осигуряване (операционни системи АIХ и SCO, система за управление на база от данни ORACLE). Практическата  реализация  на проекта започва в края на 1997 г. Разработено и внедрено е  програмното осигуряване  в следните  направления: оперативна и оперативно-тактическа информация, подготовка на щабовете и войските, окомплектоване и отчет на личния състав, материално-техническо осигуряване, планиране отчет и контрол на финансовите  средства, информационни рубрики и офис системи.

Информационната база на АИС се изгражда с използване на средствата и възможностите на СУБД Oracle 8i, позволяващ реализиране на  WEB технология  “клиент-сървер".

Техническата платформа на Автоматизираната информационна система на ръководния състав на БА представлява хетерогенната мрежова среда, обхващаща машини от различен клас (RISC 6000, HP, и др.), с различни операционни системи  (AIX, HPUX, SCO, Windows) и програмно осигуряване.

Основа за координиране на дейността по изграждане на хетерогенната мрежа за АИС на БА е Еталонния модел на ISO.

Изгражда се една модерна за времето си техническа инфраструктура за нуждите на МО и БА.

Наред с извършваната модернизация на техническото оборудване, подсистемите, комплексите и задачите, продължават да се разработват и усъвършенстват интелектуални програмни продукти:

Ø                     Моделиране на бойните действия;

Ø                     Система за компютърно подпомагане на ученията;

Ø                     Комплекс за обмен на информация между МК в радиомрежа;

Ø                     Комплекс за работа с електронна оперативно-картна обстановка.

На 01 септември 1997г. самостоятелен отдел “Автоматизация на управлението”-ГЩ се преименува на отдел „Информационни системи“ и преминава към управление „Комуникационни и информационни системи“ – ГЩ.

Поставя се началото на обединяването на органите по автоматизация  и комуникационните структури в единна комуникационно-информационна система.

През периода 1998-2006г. Центровете за информационно осигуряване (ЦИО) във Видовете въоръжени сили и корпусите (впоследствие командванията) се разформироват, като специалистите по АУВ се преназначават в органите по КИС на различни нива. Единствено в Щаба на ВМС се запазва съществуващото ЦИО, което функционира и до настоящият момент.

През 1999г. ВНИИ-ГЩ се закрива и на негово място се създава Институт за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) във Военна академия Г.С. Раковски.

На 04.06.2009 г. с ПМС № 140 е създаден Институтът по отбрана който е наследник на богатите традиции на бившите военно-научни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО. С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

Институтът по отбрана  извършва научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на С4I системите, провежда лабораторни, функционални и приемни изпитвания на системите и осигурява с научно-техническа експертиза  дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили.

Основен орган по управление на процесите по автоматизация е отдел „Информационни системи и технологии“ в дирекция „Комуникационни и информационни системи“  - МО. Някои от основните задачи на отдела са:

Ø       Създаване на общите политики и стратегии при прилагането на ИТ в МО и БА;

Ø       Участва в реализацията на проекти за внедряване на ИТ в МО и БА;

Ø       Координира проектите в областта на ИТ, изпълнявани в интерес на отбраната;

Ø       Създава, въвежда и контролира правила, процедури, политики, конвенции, стандарти и др. за функциониране на информационни системи;

Ø       Следи за постигане на съвместимост на изгражданите системи с тези на местно, национално и съюзно ниво;

Ø       Участва в процесите по стандартизация на решения в областта на ИТ;

Ø       Участва в инициативите за електронно управление и електронно правителство на държавно равнище;

Ø       Подпомагане на ръководството на МО и кадровите органи при формулиране на политиките  по кадрите-специалисти в областта на ИТ.

През 2011г. се създава и функцията на  Главен информационен мениджър (ГИМ). С заповед на Министъра на отбраната № OX-846/04.11.2011г. за ГИМ на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната е определен директора на дирекция „КИС”- МО. Неговите задължения са разпределени в три области:

Ø       планиране и координиране на инвестициите за комуникационни и информационни системи (КИС);

Ø       управление на комуникационните и информационните ресурси;

Ø       управление на внедряването на информационно-комуникационни технологии за отбрана.

През 2006 г. се извършва обединяване на Центъра за информационно осигуряване и Комуникационния възел в сградата на МО-2 и се създава КИЦ (Комуникационно-информационен център). По линия на автоматизацията КИЦ включва следните секции:

Ø       Секция “Мрежи”;

Ø       Секция “Системно – програмно осигуряване”;

Ø       Секция “Информационни услуги”;

Ø       Секция “Поддръжка и внедряване на информационни системи”;

Ø       Секция “Бази данни и резервиране”;

Ø       Секция “NS WAN”.

Основните задачи на КИЦ са свързани с:

Ø       изграждане, администриране и поддържане на мрежата на АИС и Интернет;

Ø       администриране, поддържане, развитие и експлоатация на информационните системи., както и резервиране и архивиране на базите от данни (БД) на системите;

Ø       управление на потребителският достъп и предоставяне на информационните услуги в мрежите и системите;

Ø       инсталация и поддръжка на операционните системи и програмното осигуряване на потребителите;

Ø       администриране и поддръжка на системата за обмен на класифицирана информация на НАТО и др.