Материалите публикувани в сайта не съдържат класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ.
История на АУВ

НАЧАЛО НА АУВ (1965-1967г.)

Появата през 60-те години на двадесети век на системи оръжия с качествено нови възможности поставя и завишени изисквания към ефективността на управлението. Това е период, в който органите за управление във Въоръжените сили започват да изпитват нужда от автоматизация на управлението.

На 5 ноември 1965 година в София, в Генералния щаб се формира Звено по автоматизация на управлението с военно-пощенски номер 35020-София с на­чалник полковник Георги Димитров Мутафчиев. С това се поставя началото на автоматизацията на упра­влението на войските (АУВ).

 През декември 1967 г. се провежда първото съвещание на Варшавския договор по Механизация и автоматизация на управлението на войските (МАУВ), второто - през ок­томври 1968 г. във Варшава, после - в Берлин и Дрезден през юни 1969 г. На всички съвещания се обсъждат на­соките за правене на оперативно-тактически задачи: как да се правят, как да се описват, каква документация да ги съпровожда, на какви други условия да отговарят.