Материалите публикувани в сайта не съдържат класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ.

РАЗВИТИЕ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОЙСКИТЕ (АУВ) В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Много популярна е фразата „Който владее информацията - той владее света!” Времето в което живеем се определя като информационна епоха заради масовото навлизане на високите технологии във всички сфери на човешката дейност и преди всичко на новите средства за информация. Динамичното развитие на IT сектора и особено на технологиите свързани с промяната на условията и възможностите за общуване, за комуникация на всички нива, напоследък налагат разбирането за настъпване на информационно-комуникационна революция. Сега най - прогресивни и бързо развиващи се са именно информационните технологии, които все повече играят ключова роля във всички сфери на обществено-политическия живот и преобръщат прeдставите ни за общуване.


НАЧАЛО НА АУВ (1965-1967г.)
РАЗВИТИЕ НА АУВ (1968-1989г.)
АУВ ОТ ПРОМЕНИТЕ ДО НАШИ ДНИ (1990-2018г.)
СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ ЗА АУВ
ИНТЕРНЕТ В МО И БА